Autor stránek

Autor stránek

Správcem webu je Jožka

Ve všem dělej druhým to, co chceš, aby oni dělali tobě.

17.-25. 7. 2010 Rytířský tábor "Non nobis, Domine" Hostěnice

Den 1.: Sobota 17. července

Letos poprvé uspořádal náš oddíl o letních prázdninách dva stanové tábory. Tábor pro mladší účastníky ve věku našich Tygrů (od 7 do 13 let) byl zahájen ve stejný den, kdy končil tábor starších. Účastníci se začali sjíždět s úderem pravého poledne. Po obvyklých procedurách jako ubytování a vybírání dokumentů od rodičů jsme zahájili program sérií seznamovacích her. S ohledem na více než třetinu nováčků v sestavě totiž bylo nutné se s dětmi nejprve seznámit. K předělu do středověku tak došlo až po večerní bohoslužbě. Děti se přitom dozvěděly, že v jejich zemi došlo k brutálnímu únosu královské dcery. Z vyšetřování a výslechu svědka vyplynulo, že zločin mají na svědomí jacísi černí rytíři se znakem zlatého trojzubce. S touto znepokojivou zprávou jsme šli spát.
Kontrola věcí.

Kontrola věcí.

Oddechová hra

Oddechová hra

Večerní nástup.

Večerní nástup.

Den 2.: Neděle 18. července

Během noci se nad krajem strhla bouře, která prověřila kvalitu konstrukcí zbudovaných účastníky předchozího tábora. Některé neobstály. Po snídani se děti dozvěděly další vývoj včerejšího příběhu. Únosci královské dcery byli identifikováni jako členové Černého bratrstva, dávné pekelné sekty z hor, která před mnoha lety usilovala o vládu nad touto zemí. Král proto požádal o pomoc nejlepší vojáky, kteří v těchto končinách dlí – Řád rytířů Kristových. Ten již má s Černým bratrstvem své zkušenosti, neboť právě tento Řád se kdysi s Černým bratrstvem utkal a v těžké válce jej zničil. Naneštěstí je nyní většina řádových sil na tažení v Zámoří. Řešením je naverbování nováčků z řad vybraných královských poddaných, jejich urychlený výcvik a nasazení do záchranné výpravy pod velením zkušených velitelů Řádu.

Neděle tak byla zkušebním dnem. Vzhledem k neuspokojivému stavu většiny stanů byl namísto plánovaných zkoušek proveden mimořádný výcvik „Ora et labora“ (Modli se a pracuj), kdy si adepti zhotovili podlážky do svých ubikací. Byl také nastolen řeholní režim. Každý adept obdržel breviář (modlitební knížku) a v určené hodiny se celá kapitula (tábor) scházela ke společným modlitbám. K jídlům se adepti scházeli v refektáři (jídelně), kde jim některý z rytířů předčítal z Písma. Odpoledne pak adepti zahájili intenzivní výcvik se zbraněmi. Nahuštěný program představoval zátěž pro děti i vedoucí, alespoň však nebylo hluchých míst.
Velení.

Velení.

Denní služba.

Denní služba.

Čtení při obědě

Čtení při obědě

Den 3.: Pondělí 19. července

Dnes pokračoval výcvik. Adepti byli rozděleni do čtyř družin. Družinu „Rudá“ tvořili Artík, Bertík, Jára, Sam, Sára a Terezka pod velením rytířky Míši. Výcvik zahajovali třídou „Cesta Meče“ (základy šermu). Družinu „Bílá“ tvořili Aninka, Eliška, Ema, Maxík, Robin a Sárinka pod velením rytířky Kessi. Výcvik zahajovali třídou „Cesta Štítu“ (pořadová cvičení a nácvik formací). Družinu „Zelená“ tvořili Dita, Honza, Janička, Kamil, Verča a Zdena pod velením rytířky Máji. Výcvik zahajovali třídou „Cesta Luku“ (základy střelby z luku a kuše). Nu a konečně družinu „Modrá“ tvořili Anetka, Davídek, Filip, Janík, Kuba a Vojta pod velením rytířky Anet. Výcvik zahajovali třídou „Cesta Srdce“ (zdravověda a první pomoc). Další výcviky pak probíhaly společně, ať se jednalo o již zmíněný „Modli se a pracuj“ (příprava dřeva atd.) či „Kristus kraluje“ (sborový zpěv chorálu) nebo „Dva na jednom koni“ (hry a aktivity zaměřené na rozvoj vztahů, důvěry, spolupráce). Odpoledne jsme věnovali výrobě řádových oděvů a dalším rukodělným aktivitám. Večer pak mimo jiné proběhl krásný táborový oheň. Dnes také po nemoci dorazil poslední účastník, MiG.
Bratr komtur.

Bratr komtur.

Cesta Meče.

Cesta Meče.

Cesta Štítu.

Cesta Štítu.

Cesta Luku.

Cesta Luku.

Dva na 1 koni.

Dva na 1 koni.

U ohně.

U ohně.

U ohně.

U ohně.

Ztišení.

Ztišení.

Den 4.: Úterý 20. července

Brzy ráno před úsvitem se shromáždila vysoká kapitula zdejší komendy, aby přijala adepty do Řádu. Slavnostní obřad zanechal ve všech účastnících působivou stopu a díky dobrému plánování se povedl i požadovaný detail, že jsme do kapitulní síně vcházeli za tmy a odcházeli za světla. Dopoledne proběhlo rozsáhlé pátrání po stopách nepřátel a studium v řádovém archivu. Ukázalo se, že požadované svitky se nacházejí ve světské knihovně, jejíž správce však nijak nesdílel nadšení bratří. Ty tak čekalo plnění množství úkolů v širokém okolí, které si knihovník vymyslel, než jim požadované svitky vydal. Nezměrné úsilí bratří však slavilo úspěch, neboť se podařilo získat informace nezbytné k zahájení záchranné výpravy. Odpoledne pokračovaly již zmíněné výcviky další úrovní a večer jsme se posílili kázáním bratra preceptora o Poutních písních (Žalm 120 a následující) a Večeří Páně při večerním shromáždění kapituly.
Před přijetím.

Před přijetím.

Brána mečů.

Brána mečů.

Přijetí noviců.

Přijetí noviců.

Přijetí do Řádu

Přijetí do Řádu

Vysoká kapitula

Vysoká kapitula

Dva na 1 koni.

Dva na 1 koni.

Běh důvěry.

Běh důvěry.

Večerní nešpory

Večerní nešpory

Večeře Páně.

Večeře Páně.

Chvála Pánu.

Chvála Pánu.

Den 5.: Středa 21. července

Tento den byl vyhrazen odpočinku a povyražení před nadcházejícím nebezpečným tažením, což po intenzivním výcviku bylo nezbytné. Na ranním nástupu došlo k povýšení prvních čtyř noviců do hodnosti zbrojnoš. Hodnosti si noví bratři plní v nemnohém volném čase. Jedná se o tvrdé fyzické testy, znalosti obecné (uzly, byliny, vaření atd.), znalosti obřadní (určené modlitby zpaměti) a testy pořádku (dvoufázové bodování úklidu). U vyšších hodností se hodnotí i vztah k autoritám, pomoc slabším a dobrovolné skutky ve prospěch bližního. Mimo práva nosit příslušné označení (zbrojnoš malý rudý kříž na levé straně hrudi, seržant velký rudý kříž na zádech, rytíř nadto plášť s malým rudým křížem na levém rameni) jsou hodnosti vyšší než novic odměňovány i zlaťáky (čokoládovými mincemi). Většinu dne strávila řádová armáda řáděním na koupališti, večer pak povyražení pokračovalo přehlídkou převleků (otestovala se tak i schopnost bratří pohybovat se v přestrojení) za hudby Scholy gregoriany pragensis a středověkou diskotékou. Naše řady dnes opustil Janík, jehož rodina odjíždí do Švédska.
Rozcvička.

Rozcvička.

Koupaliště.

Koupaliště.

Skoky do vody

Skoky do vody

Modlitba Nona.

Modlitba Nona.

Nej kostýmy.

Nej kostýmy.

Den 6.: Čtvrtek 22. července

Den D. Záchranná výprava byla zahájena ráno. Armáda nesla plnou předepsanou výstroj dle řádových regulí, ovšem s výjimkou oděvu a zbraní, aby případným nepřátelským špehům neprozradila svou aktivitu. První naše kroky vedly do města Brna, nad nímž se tyčí starobylý hrad Spielberg. Právě tam, u vodopádu nedaleko jedné z bran, se nacházela tajná skrýš Černého bratrstva ještě z dob, kdy tento kraj ovládalo. Šifrová hra v okolí hradu nakonec přinesla překvapivý výsledek: princezna je vězněna v kraji pod vrchy Květnice a Klucanina (tedy na Tišnovsku). Po ukončení pátrání armáda poobědvala přímo na jedné z brněnských ulic a následně nafasovala meče a štíty pro nadcházející cestu. Po mnohém úsilí a překonání překážek nakonec armáda odhalila místo princeznina věznění – Bílou věž na Klucanině. Konečně do sebe všechno zapadlo. Rychlý postup k věži se nesetkal s odporem a také osvobození princezny proběhlo překvapivě hladce. Na zpátečním pochodu však řádové armádě zkřížily cestu chmurné postavy v černém – Bratrstvo je tu! Nyní se tedy měly zúročit hodiny výcviku se zbraněmi, nácviky formací, výchova k soudržnosti, poslušnosti a kázni... A bratři obstáli. V tvrdém boji, v němž došlo i na lámání čepelí a dřinu, pot, slzy i krev, bylo Černé bratrstvo poraženo. Řádová armáda následně rychlým pochodem opustila nepřátelské území a dosáhla cisterciáckého kláštera Porta Coeli, kde je očekával králův herold. Ten převzal princeznu a následně jim nařídil složit zbraně. Bratři totiž při svém pátrání odhalili věci, které neměli. Proto je král nařídil zajmout a uvrhnout do vězení. Řádový výcvik však opět slavil úspěch a armádě se z hrozící pohromy podařilo uniknout. Již za tmy dorazili bratři na trosky kdysi mocného hradu Lúčka, kde nalezli útočiště. Nocleh pod hvězdami přinesl konečně čas odpočinku.
Cesta městem.

Cesta městem.

Osvěžení.

Osvěžení.

Hledání šifry.

Hledání šifry.

Oběd na ulici.

Oběd na ulici.

Přesun městem.

Přesun městem.

Výstup na věž.

Výstup na věž.

Princezna.

Princezna.

Odchod.

Odchod.

Útok na Černého

Útok na Černého

Boj s Černým.

Boj s Černým.

Noc na hradě.

Noc na hradě.

Den 7.: Pátek 23. července

Po pouhých třech hodinách spánku byl v ležení vyhlášen poplach. Blíží se královská armáda! Následný boj však nebyl bojem lidským. Bratří neprolili krev nikoho z královských, namísto toho se cele odevzdali Pánu a pěli mocný chorál „Kristus kraluje“. A stala se věc nevídaná, nepřátelské vojsko se v děsu rozprchlo. Toho armáda využila k ústupu z království do exilu. V nové zemi pak bratři zachmuřeně vyslechli zprávy z domoviny – Řád byl prohlášen za kacířský a rozpuštěn, majetky zabaveny a ctihodní rytíři uvrženi do želez. Poté se armáda odebrala k již zoufale potřebnému spánku. Před obědem nás čekala osvěžující vodní bitva a odpoledne proběhl oddechový program ve formě dostihů a sázek. Přestože sázení se řádové regule přísně zakazují, udělali přítomní velitelé mimořádnou výjimku z důvodu posílení morálky. Lentilkové sázky přinesly ohromný úspěch. Večer opět proběhlo shromáždění velké kapituly. Kázal sám bratr komtur a na základě příběhu o konci velkého judského krále Jošiáše přinesl poselství o potřebě hledání Boží vůle za všech okolností. Noční hlídky komendy byly z důvodu přetrvávající únavy reformovány na hodinový interval. Vzhledem k bouři a celonoční průtrži mračen však nakonec nebylo nutno udržovat hotovost.
Cesta do exilu.

Cesta do exilu.

Sázky.

Sázky.

Dostihy.

Dostihy.

Přání k svátku.

Přání k svátku.

Večeře Páně.

Večeře Páně.

Den 8.: Sobota 24. července

Poslední programový den jsme si opravdu chtěli užít. Budíček si vzali na starost bratr komtur a bratra Káťa, ovšem kvůli dešti byl spánek o hodinu prodloužen. To hrálo do not kuchařům, kteří ke snídani připravili lahůdku – palačinky. Dopolední program zahrnoval závěrečné výcviky v šermu, střelbě a formacích. Jelikož šlo o poslední lekce, byly opravdu intenzivní. Poté velitelství na žádost bratří vyhradilo čas k plnění hodností, jelikož v předchozích dnech na ně nezbylo mnoho prostoru. Odpoledne pak proběhly hry, v nichž se v mnoha disciplínách utkali nižší bratři se svými veliteli. A navzdory úsilí velkých zvítězili ti menší. Také výcvik „Dva na jednom koni“ se dnes uzavřel. Večer přinesl celkové vyhodnocení bratří a udělení mimořádné hodnosti gonfaniera (korouhevníka) nejlepším z nejlepších. Přestože ve hře byla řada jmen a rokování vysoké kapituly bylo dlouhé, objevila se v návrzích všech starších bratří dvě stejná jména. Za chlapce se tedy gonfanierem stal Robin a za dívky Anetka. Oba byli posazeni na dorazivší koně a za zvuků chorálů byli vedeni špalírem řádové armády, která jim s tasenými meči vzdala hold. Zbytek večera jsme opět strávili shromážděním velké kapituly, na němž bratr preceptor shrnul své výklady k Poutním písním (žalmům). A jelikož se jednalo o poslední noc, dostali bratři pokyn přenést si svá polní lože do spodní budovy, v níž jim byly na dobrou noc promítnuty fotografie z tábora. Vysoká kapitula, tedy vedoucí, si pak jako závěrečný bonbónek promítla vynikající švédský film Templář Arn.
Výcvik dobývání

Výcvik dobývání

Výcvik přesunu

Výcvik přesunu

Výcvik střelby.

Výcvik střelby.

Vedoucí vs děti

Vedoucí vs děti

Den 9.: Neděle 25. července

Ráno po skvělé taneční rozcvičce proběhlo závěrečné shromáždění kapituly. Mladí bratři byli se ctí propuštěni z Řádu rytířů Kristových a na památku obdrželi mimo svých mečů, štítů a breviářů také diplomy a nášivky. Pak již následovalo balení a úklid zpestřované vyjížďkami na dvojici přítomných koní. Následné odjezdy dětí potom učinily definitivní tečku za jedním z nejlepších táborů v dějinách našeho oddílu. Chvála Bohu za to!
28.07.2010 12:03:26
Jožka
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky

Mé oblíbené táborové téma je:

biblické (16 | 36%)
fantasy (4 | 9%)
historické (17 | 39%)
sci-fi (3 | 7%)
vojenské (4 | 9%)

Můj nejoblíbenější překlad Bible je

kralický (Kb) (30 | 22%)
ekumenický (ČEP) (33 | 25%)
Bible 21. století (B21) (47 | 35%)
studijní (KMS) (11 | 8%)
jeruzalémský (14 | 10%)
Poslední aktualizace: 2013-06-09
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one